Annales Okulu, Marc Bloch ve “Tarih savunusu: Veya tarihçilik mesleği” yapıtı üzerinden Bloch’un tarih anlayışı

Ceren Yeğen

Özet


Annales Okulu toplumları geçmişi olduğu kadar geleceği niteliğinde de olan tarih için farklı bir anlayış benimser. Okul geleneksel tarih anlayışı yerine birçok disiplinle ilişkili olan kapsamlı bir tarih yaklaşımına odaklanır. Annales’in birçok temsilcisi bireyin yaşam ve eylemlerini multi-disipliner biçimde ele alarak anlamaya çalıştı. Bu çalışmada Annales Okulu'nun "yeni tarih teorileri" ve Marc Bloch'un (Annales'in kurucularından biri) tarih anlayışı ele alınacaktır. Bloch tarafından kazandırılan yenilikler ve yöntemler, tarihi ve toplumu analiz etmek adına incelenecektir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Açık Ders (2013) Annales Okulu: Kökeni ve Kuruluşu (Tartışma 2: Marc Bloch). http://www.acikders.org.tr/file.php/98/LectureNotes/lecture_2.pdf, Erişim: 24 Ekim 2013.

Bahar, Hasan (2013) Eskiçağ Uygarlıkları. Konya: Kömen Yayınları.

Bintliff, John (1991) The Annales School And Archaeology. London: Leicester University Press.

Bloch, Marc (2007) Feodal Toplum, Çev. Melek Fırat. İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Bloch, Marc (2013) Tarih Savunusu: Veya Tarihçilik Mesleği, Çev. Ali Berktay. İstanbul: İletişim Yayınları.

Burke, Peter (2002) Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu, Çev. Mehmet Küçük. Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Delice, Didem (2011) Annales Okulu ve Ricoeur’un ‘Anlatı’ Bağlamında Annales Okulu Eleştirisi. History Studies, (3)2: 101-124.

Feyerabend, Paul (1991) Yönteme Hayır, Çev. Ahmet İnam. İstanbul: Ara Yayınları.

Feyerabend, Paul (2005) Bilgi Üzerine Üç Söyleşi, Çev. Cemal Güzel- Levent Kavas. İstanbul: Metis Yayınları.

Iggers, Georg G. (2000) Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı, Çev. Gül Çağalı Güven. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

İnalcık, Halil (2010) Osmanlılar Fütühat, İmparatorluk, Avrupa İle İlişkiler. İstanbul: Timaş Yayınları.

Mardin, Şerif (2010) İdeoloji. İstanbul: İletişim Yayınları.

Özkan, Selahattin (2013) Marc Bloch ve Annales Okulu. http://www.gunceltarih.org/2013/10/marc-bloch-ve-anneles-okulu.html,

Erişim: 23 Ekim 2014.

Özlem, Doğan (2001) Tarih Felsefesi. İstanbul: İnkılap Yayınları.

Öztürk, Levent (2004) Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9: 207-213.

Skocpol, Theda (2008) Tarihsel Sosyoloji Bloch’tan Wallerstein’e Görüşler ve Yöntemler, Çev. Ahmet Fethi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Sönmez, S. Erdem (2008) Annales Okulu’nun Türkiye’deki Tarih Yazımına Etkisi: Başlangıçtan 1980’e. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Şimşek, Ahmet (2012) Tarih Nasıl Yazılır? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. 3. Baskı. İstanbul: Tarihçi Yayınevi.

Yalansız, Nedim (2009) Karşılaştırmalı Tarih: Tarih Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9): 493-498.

Yelken, Ramazan (2007) Tarihin Söyleminde Toplumsal Gerçekliğe Geçişler: Tarih Sosyolojisine Bir Giriş. Tarih Sosyolojisi, Der. Ramazan Yelken, ss. 22-24. Ankara: Vadi Yayınları.

Yıldız, Erdal (1994) Annales Tarih Okulu’nun Bütünsel Tarih Anlayışı ve Fernand Braudel. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi