Medya ve siyaset perspektifinden kamuoyu

Hasan Yurdakul

Özet


Kamuoyu, ilkel kabine toplumlarından günümüz çağdaş toplumlarına kadar varlığını ve önemini koruyan bir kavramdır. Kamuoyu, uzun yıllardır bilim insanlarının ilgisini çeken tartışmalı konuların başında gelmiştir. Bununla birlikte kamuoyu kavramı hakkında düşünürlerin ortak bir tanımının olmadığı da bilinmektedir. Kamuoyu, en genel ve geniş ifade ile halkın kendisini ilgilendiren bir konu hakkındaki genel kanaatleri, düşünceleri, tutum ve davranışları olarak ifade edilmektedir. Kamuoyu kavramının etimolojik kökleri antik Yunan’a kadar dayanmaktadır. Bu dönemde kavram günümüz siyasal anlamını taşımasa bile benzer anlama gelebilecek ifadeler kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. 18. yüzyıldan – 21. yüzyıla dek kamuoyu kavramı üzerine bilimsel ve felsefi yaklaşımlar geliştirilerek kitle kanaatlerinden, günümüzdeki kamuoyu olgusuna kadar gelişen bir tanımsal süreç aşamasından geçmiştir. Yapılan bu çalışmada; kamuoyu kavramının tanımı, kamuoyu olgusu ve kavramının tarihsel süreçteki gelişimi, etimolojik kökleri, siyasal karar alma faaliyetlerinde kamuoyunun yeri, önemi ve etkisi üzerinde durulmuştur. Günümüzde siyasal ve iletişim bilimleri ile özellikle psikoloji, sosyal psikoloji ve sosyoloji alanlarının da üzerinde önemle durduğu kamuoyu oluşturma kavramı da ele alınmıştır.  Kamuoyu oluşturmada klasik anlamda ifade edebileceğimiz suskunluk sarmalı ve bando arabası etkisi kuramları ile teknolojik gelişmelerin deneyimlenilmesi, kitle iletişim araçları ve bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi, bu süreçte kürselleşmenin hızlanması, günümüz yeni toplumsal düzeninde yeni bir iletişim aracı olan yeni medyanın kamuoyu oluşturmada alternatif olarak ele alınması bu çalışmanın temasını, önemini ve amacını oluşturmaktadır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aktaş, Celalettin (2007) Yeni Medyanın Geleneksel Medya İle Karşılaştırılması. Medya Üzerine Çalışmalar, Der. Erol Gülbuğ, ss. 1-14. İstanbul: Beta Yayınları.

Alav, Orhan (2014) Sosyal Medya’nın Birey ve Toplumsal Yapıya Etkileri. Elektronik Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi, 1(1): 1-22.

Alioğlu, Nazan (2011) Yeni Medya Sanatı ve Estetiği. İstanbul: Papatya Yayıncılık.

Arat, Ümit (1992) Demokrasilerde Kamuoyunun Oluşumu İçin Gerekli Koşullar. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 1(1): 41-46.

Atabek, Nejdet (2002) Kamuoyu, Medya ve Demokrasi. Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli İletişim Dergisi, 19(19): 223-238.

Başaran, Arzu (2013) Suskunluk (Sessizlik) Sarmalı Elisabeth Noelle-Neumann. http://kitleiletisimi.blogspot.com.tr/2013/06/suskunluk-sessizlik-sarmal-elisabeth.html, Erişim: 25 Aralık 2015.

Bayraktutan, Günseli vd. (2012) Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri: Nicel-Nitel Arayüzey İncelemesi. Selçuk İletişim, 7(3): 5-29.

Boz, Hayat Avcı (1999) Kitle İletişim Araçları ve Suskunluk Sarmalı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32(1): 41-48.

Demircan, Birol (2016) İnternet Kamusal Alan Olabilir mi?. Yeni Medya ve Toplum Disiplinlerarası Yaklaşımlar, Der. A. Çağlar Deniz ve A. Banu Hülür, ss. 135- 156. Konya: Literatürk Academia.

Deniz, A. Çağlar; Hülür, A. Banu (2016) Yeni Medyaya Disiplinlerarası Yaklaşımlar. Yeni Medya ve Toplum Disiplinlerarası Yaklaşımlar, Der. A. Çağlar Deniz ve A. Banu Hülür, ss. 9-19. Konya: Literatürk Academia.

Deniz, A. Çağlar (2016) Filistin-İsrail Çatışmasının Söylem Boyutuna Bir Bakış. Yeni Medya ve Toplum Disiplinlerarası Yaklaşımlar, Der. A. Çağlar Deniz- A. Banu Hülür, ss. 191 - 212. Konya: Literatürk Academia.

Dinçkol, Bihterin (2006) Yönetilenlerin “Öz” Yönetimi-Kamuoyu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10): 49-66.

Eren, Veysel; Aydın, Abdullah (2014) Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(1): 197-205.

Gökçe, Orhan (1996) Kamuoyu Kavramının Anlam ve Kapsamı. Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli İletişim Dergisi, 14(14): 211-227.

Gönenç, E. Özgür (2002) Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Etkisi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 14(1): 151-159.

Güzel, Mehmet (2006) Küreselleşme, İnternet ve Gençlik Kültürü. Küresel İletişim Dergisi, 1(1): 1-16.

İrvan, Süleyman (1997) Suskunluk Sarmalı Kuramı ve Elisabeth Noelle-Neumann’ın Özgeçmişi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 6: 421-450.

Kışlalı, Ahmet Taner (1987) Siyaset Bilimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu.

Korkmaz, Ali (2009) İnternet Gazeteciliğinin Kamuoyu Oluşumuna Etkisi. Erciyes İletişim Dergisi, 1(2): 7-19.

Lohmann, Susanne (1994) The Dynamics of Informational Cascades: The Monday Demonstrations in Leipzig, East Germany, 1989–91. World Politics, 47(1): 42-101.

Yüksel, Erkan (2007) “Kamuoyu Oluşturma” ve “Gündem Belirleme” Kavramları Nerede Kesişmekte, Nerede Ayrılmaktadır?. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1): 571-586.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi