Anthony Giddens’ın sosyolojisinde modernliğin boyutları

Arda Umut Saygın

Özet


Bu çalışmada, postmodern bir döneme girildiğini iddia eden düşünürlere karşı çıkan Anthony Giddens’ın modernizm hakkındaki görüşleri ele alınmaktadır. Bu bağlamda çalışmada ilk olarak, hâlâ modern çağı yaşamakta olduğumuzu söyleyen ve modern dünyayı ezici bir makinaya benzeten Giddens’ın modernlik çözümlemesi ve modernliğin kurumsal boyutları hakkındaki görüşleri değerlendirilmiş; sonrasında ise modernliğe dinamizm veren, küreselleştirici bir etkiye sahip olan ve modern dünyanın geleneksel dünyadan ayrılmasını ifade eden zaman-mekân uzaklaşması, yerinden çıkarma ve düşünümsellik unsurlarına değinilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise Giddens’ın postmodernizm hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aysoy, Mehmet (2008) Yapılaşma Teorisinde Gelenek Fenomeni. Ankara: Maya Akademi.

Çabuklu, Yaşar (2004) Postmodern Toplumda Kriz ve Siyaset. İstanbul: Kanat Kitap.

Çetin, Uğur (2008) Defter Dergisi ve Türkiye Düşünce Yaşamındaki Yeri: Modernizm-Postmodernizm Tartışması Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Esgin, Ali (2008) Anthony Giddens Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Giddens, Anthony (2000) Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori, Çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları.

Giddens, Anthony; Pierson, Christopher (2001) Modernliği Anlamlandırmak, Çev. Serhat Uyurkulak ve Murat Sağlam. İstanbul: Alfa Kitabevi.

Giddens, Anthony (2002) Sağ ve Solun Ötesinde: Radikal Politikaların Geleceği, Çev. Müge Sözen ve Sabir Yücesoy. İstanbul: Metis Yayınları.

Giddens, Anthony (2005) Sosyoloji, Haz. Cemal Güzel, Ankara: Ayraç Yayınevi.

Giddens, Anthony (2008) Ulus Devlet ve Şiddet, Çev. Cumhur Atay. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Giddens, Anthony (2010) Modernite ve Bireysel Kimlik: Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum, Çev. Ümit Tatlıcan. İstanbul: Say Yayınları.

Giddens, Anthony (2012a) Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Giddens, Anthony (2012b) Sosyoloji –Kısa ama Eleştirel Bir Giriş-, Çev. Ülgen Yıldız Battal. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Kızılçelik, Sezgin (1996) Postmodernizm Dedikleri. İzmir: Saray Kitabevi.

Ritzer, George (2013) Sosyoloji Kuramları, Çev. Himmet Hülür. Ankara: De Ki Basım Yayın.

Ritzer, George ve Stepnisky, Jeffery (2014) Sosyoloji Kuramları, Çev. Himmet Hülür. Ankara: De Ki Basım Yayın.

Savran, Gülnur (1999) Postmodernizm: Yepyeni Bir Evre mi, Bir Eğilimin Mutlaklaştırılması mı?. Defter Dergisi, 38: 189-203.

Sim, Stuart (2006) Postmodern Düşüncenin Eleştirel Sözlüğü, Çev. Mukadder Erkan ve Ali Utku. Ankara: Babil Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi