Bir propaganda aracı olarak radyo

Gülcennet Öztürk

Özet


Kitle iletişim araçları toplumsal dönüşümlerde ve ilişkilerde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu araçlar zaman zaman bireylerin ve toplumların bilgilendirilmesinin yanı sıra, siyasal aktörlerin propagandaları için de kullanılmaktadır. 20. yüzyılla sınırlandırılan bu çalışmada, dönemin en önemli iletişim araçlarından biri olan radyonun propaganda amacıyla nasıl kullanıldığı ele alınmaktadır. Bu kapsamda Bolşevik Devrimi'nden itibaren Hitler Almanya’sı ve Soğuk Savaş süreci anlatılmaktadır. İki kutuplu bir dünya düzeninin oluşmasına zemin hazırlayan Bolşevik Devrimi'yle beraber, propaganda işlevini yerine getiren radyonun, karar vericiler açısından nasıl değerlendirildiğini saptamayı amaçlayan bu çalışmada, kitle iletişim araçlarının etkilerine yönelik olarak gerçekleştirilen araştırmalar da göz önünde bulundurulmuştur. Bu kapsamda ana akım iletişim çalışmaları ve Frankfurt Okulu kuramcılarının yaklaşımlarına değinilmiştir. Çalışma neticesinde radyonun kendi fikirlerini yayabilmek için Hitler Almanya’sı, ABD ve SSCB tarafından propaganda amacıyla yoğun olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alizade, M. Yalçın (1991) Radyo Gazeteciliğinin Temelleri. Bakü: Bakü Devlet Üniversitesi Yayınları.

Altun, Sibel Uçkaç (2010) Hitler Almanyası’nda Sanat ve Propaganda. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, (5): 23-39.

Baldini, Massimo (2000) İletişim Tarihi, Çev. Gül Batuş. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.

Batuş, Gül (1997) İletişim Sosyolojisinin Doğuş Nedenleri. İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, (5): 28-33.

Bernays, L. Edward (1928) Propaganda. New York: Horace Liveright.

Boyraz, Burak ve Cantürk, Ali (t.y) Amerika Birleşik Devletleri Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Askeri Propaganda Posterleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(33): 496-503.

Briggs, Asa ve Burke, Peter (2004) Medyanın Toplumsal Tarihi, Çev. İbrahim Şener. İstanbul: İzdüşüm Yayınları.

Constitutional Rights Foundation, The Cold War: How Did It Start? How Did It End? (2014) http://www.crf-usa.org/images/pdf/gates/Cold-War.pdf, Erişim: 22.02.2017.

Çetin, Beyzade Nadir (2014) Propaganda Olgusu ve Propagandanın Amerikanlaşması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24 (2): 239-265.

Ellul, Jacques (1973) Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes. New York: Vintage Books.

English Oxford Living Dictionaries, https://en.oxforddictionaries.com, Erişim: 29.01.2017.

Enserov, Vefalı (2010) Bağımsızlık Öncesi ve Sonrasında Propaganda Aracı Olarak Azerbaycan Uluslararası Radyosu’nun Etkinliği. Marmara İletişim Dergisi, 16: 177-186.

Ercan, Hasan (2006) Tarihi Derinlik İçinde Soğuk Savaş Sonrası Dünyada Yeni İstihbarat Kavramı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü.

Erdoğan, İrfan (2016) http://www.irfanerdogan.com/modernlsm/7coldwarvecom.htm, Erişim: 22.12.2016.

Erdoğan, İrfan ve Alemdar, Korkmaz (2005) Öteki Kuram, 2.basım. Ankara: Erk Yayınları.

Erdoğan, İrfan ve Korkmaz, Alemdar (2010) Öteki Kuram. Ankara: Erk Yayınları.

Finch, Lynette (2002) Psikolojik Propaganda: Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Fikirlerin Fikirlerle Savaşı, Çev. Rengin Gün. Avrasya Dosyası, İstihbarat Özel, 8 (2) : 80-99.

Fiske, John (2003) İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Ankara: Bilim ve Sanat.

Gönenç, Özgür (2003) Siyasal Yaşamın Belirlenmesinde Kitle İletişim Araçlarının Rolü. İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, (17): 31-41.

Gönenç, Özgür (t.y). İletişimin Tarihsel Süreci. İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, (28): 87-101.

Hobsbawm, Eric (1996) Kısa Yirminci Yüzyıl: 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, Çev. Yavuz Alogan. İstanbul: Sarmal Yayınevi.

Işık, Metin (2005) Kitle İletişim Teorilerine Giriş, 2.basım. Konya: Eğitim Kitabevi.

Jowett, Garth S ve O’donnel, Victoria (2012) Propaganda and Persuasion. USA: Sage Puplications.

Kasım, Metin (2011) Hitler Döneminde Propaganda Aracı Olarak Radyo. Selçuk İletişim, 6(4): 64-75.

Kellner, Douglas (2005) Kültür Endüstrileri. Kitle İletişim Kuramları, Der. Erol Mutlu, ss.233-239. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Kışlalı, Ahmet Taner (2003) Siyaset Bilimi. Ankara: İmge Kitabevi.

King, Lisa (t.y.) The Origins Of The Cold War. University of California, Los Angeles: National Center For History In The Schools.

Kolasi, Klevis (2013) Soğuk Savaş’ın Barışçıl Olarak Sona Ermesi Ve Uluslararası İlişkiler Teorileri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 68 (2): 149-179.

Mutlu, Erol (2005) Kitle İletişim Kuramları. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Odyakmaz, Necla (2002) Propaganda Aracı Olarak Radyo. İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, (12): 317-326.

Oskay, Ünsal (2000) Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, 4.basım. İstanbul: Der Yayınları.

Qualter, Terence H. (2014) Propaganda Teorisi ve Propagandanın Gelişimi, Çev. Ünsal Oskay. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, (35): 254-307.

The Magna Carta, http://www.constitution.org/eng/magnacar.pdf, Erişim: 17.12.2016.

Tüfekçioğlu, Hayati (1997) İletişim Sosyolojisine Başlangıç. İstanbul: Der Yayınları.

Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr, Erişim: 30.01.2017.

Uyanık, Erol (2016) İletişim Araştırmalarının Tarihçesine Bakış. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (42): 58-76.

Zipes, Jack (2005) Frankfurt Okulu ve Kültür Eleştirisi. Kitle İletişim Kuramları, Der. Erol Mutlu, ss. 227-232. Ankara: Ütopya Yayınevi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi