Medyada yaşlılık ve Türk sinemasında yaşlılık temsili

Huriye Kuruoğlu, Semih Salman

Özet


Yaşlılar pek çok toplumda genellikle görmezden gelinen bir gruptur. Medya açısından bakıldığında da bu durumun pek değişmediği görülür. Toplumların önemli bir kesimini meydana getiren bu grup, dünyada ve Türkiye’de medya tarafından ya görmezden gelinmekte ya da gerçek hayatta olduğundan çok daha farklı ve uzak bir şekilde temsil edilmektedir. Bir başka deyişle, yaşlıların medyada yeterince temsil edilmediği, ya da eksik ve/veya yanlış temsil edildiği gözlemlenmektedir. Bu bakış açısıyla yola çıkılan çalışma, dünyada ve Türkiye’de medyada yaşlılık temsillerine ilişkin yapılan araştırma ve değerlendirmeler konusunda bir taramayı, konuyla ilgili genel bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, dünyada ve Türkiye’de yaşlılık konusunda yapılan akademik çalışmalardan yararlanılarak genel bir bakış açısı sunulacaktır. Bu genel bakış açısı çerçevesinde ana akım medyada ve sinemada yaşlılık temsillerinin gerçek hayatla ne kadar örtüştüğüne bakılacak ve medyanın toplumsal sorumluluk kavramı çerçevesindeki görev ve işlevlerine değinilecektir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ahmad, Feroz (1999) Modern Türkiye’nin Oluşumu, Çev. Yavuz Alogan. İstanbul: Kaynak Yayınları.

Anderson, Benedict (1995) Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, Çev. İskender Savaşır. İstanbul: Metis Yayınları.

Ankara Ticaret Odası (ATO) (1936) 363 Numaralı Hüseyin Orak’a ait evrak ve oda kayıt dosyası, Ankara.

Arsunar, Ferruh (2017) Türkü Sitesi. http://www.turkuler.com/tgv/ferruh.asp, Erişim: 25.02.2012.

Bauman, Zygmunt (1996) Yasa Koyucular ve Yorumcular, Çev. Kemal Atakay. İstanbul: Metis Yayınları.

Belge, Murat (2011) Militarist Modernleşme. İstanbul: İletişim Yayınları.

Erdoğan, İrfan (2000) Kapitalizm Kalkınma Postmodernizm ve İletişim. Ankara: Erk Yayınları.

Ergüder, Üstün, Yılmaz Esmer ve Kalaycıoğlu, Ersin (1991) Türk Toplumunun Değerleri. İstanbul: TÜSİAD Yayınları.

Georgeon, François (2006) Osmanlı-Türk Modernleşmesi(1900-1930). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Giddens, Anthony (2004) Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Hayvanlar Vergisi Nedir?, http://www.turkcebilgi.com/hayvanlar_vergisi, Erişim: 14.12. 2016.

Karpat, Kemal (2002) Osmanlı Modernleşmesi: Toplum, Kurumsal Değişim ve Nüfus, Çev. Akile Z. Durukan-Kaan Durukan. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Karpat, Kemal (2006) Osmanlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, Çev. Dilek Özdemir. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Karaveli, Orhan (2006) Görgü Tanığı-Bir Gazeteci’nin Sıradışı Anıları. İstanbul: Pergamon Yayınları.

Karaveli, Orhan (Gazeteci –Yazar) Görüşme günü ve yeri: 14.06.2011, İstanbul.

Kasaba, Reşat (1998) Eski ile Yeni Arasında Kemalizm ve Modernizm. Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, Der. Sibel Bozdoğan-Reşat Kasaba, ss.12-29. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Kıray, Mübeccel (1982) Toplumbilim Yazıları. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.

Kim Kimdir, http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?kim=hasanaliyucel, Erişim: 24.02.2012.

Orak, Hüseyin (1946) Türkiye Kılavuzu. İstanbul: İbrahim Horoz Basımevi.

Özbay, Ayşe Sahavet (Hüseyin Orak’ın kızı) Görüşme günü ve yeri: 24.06.2011, Ankara.

Özön, Mustafa Nihat (2017) Türkçede Roman. 4.Baskı. Ankara: İletişim Yayınları. http://www.iletisim.com.tr/ki%C5%9Fi/mustafa-nihat-%C3%B6z%C3%Bn-565.aspx, Erişim: 25.02.2012.

Pirenne, Henri (1994) Ortaçağ Kentleri, Çev. Şadan Karadeniz. İstanbul: İletişim Yayınları.

Sağlık Bilgileri (2010) http://zehirlenme.blogspot.com/2010/10/balneoloji-ve-balneoterapi-nedir.html, Erişim: 24.02.2012.

Şengül, Tarık (2012) Türkiye’nin Kentleşme Deneyiminin Dönemlenmesi. 1920’den Günümüze Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim, Der. Faruk Alpkaya ve Bülent Duru, ss. 353-403. Ankara: Phoenix Yayınları.

Tekeli, İlhan (1998) Bir Modernleşme Projesi Olarak Türkiye’de Kent Planlaması. Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, Der. Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba, ss. 136-153. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Türkiye Kılavuzu Hakkında Broşür 1 (1946) Ankara.

Ünsal, Artun (1998) Yurttaşlık Zor Zanaat. 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, ss.1-36. İstanbul: Tarih Vakfı-Türkiye İş Bankası Yayınları.

Yüksel, Mehmet (2004) Modernite Postmodernite ve Hukuk. Ankara: Siyasal Kitabevi.

http://www.kenthaber.com/ic-anadolu/eskisehir/Kimdir/iz-birakan/yavuz-abadan, Erişim: 25.02.2012.

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc010/kanuntbmmc010/kanuntbmmc01001839.pdf, Erişim: 14.12.2016.

Gazeteler:

Aygün; Pazar Gazetesi, (01.04.1946).

“Başkentin Kılavuzu” Ankara Gazetesi, (30.03.1946).

Baykal, Cevdet; Türk Yolu Gazetesi, (12.04.1946).

Cahit, Burhan; Sonposta (03.04.1946).

“Çok Faydalı Bir Eser” Ulus Gazetesi, (20.03.1946).

Daver, Abidin; Cumhuriyet, (2.04.1946).

Evinç, Vehbi; “Mühim Bir Eser” Türk Dili Gazetesi, (28.03.1946).

Gezgin, Hakkı Süha; Vakit Gazetesi, (30.04.1946).

Gündüz, Ali; Ülkü Dergisi, (16.04.1946).

İmset, İsmet Hulusi; Sonposta, (31.03.1946).

Kuntay, Mithat Cemal; Sonposta, (03.03.1946).

Nurettin, Vala; (Va-Nu) Akşam Gazetesi (31.03.1946).

Orhon, Orhan Seyfi; Yeniçağ Mecmuası (06.04.1946).

“Türkiye Kılavuzu” Aydın Gazetesi (30.06.1946).

Yüzüncü, Reşad Feyzi, Son Telgraf Gazetesi, (27.03.1946).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi