Kadın cinayetlerinin haberleştirilmesi bağlamında medya etiğini yeniden tartışmak: Habertürk gazetesi örneği

Esra Serdar Tekeli

Özet


Her yeni güne yeni bir kadın cinayeti haberi ile uyandığımız bugün kadına yönelik şiddetin yazılı ve görsel basında nasıl yer bulduğu, bu konuda basın organlarına ve çalışanlarına düşen sorumluluğun olan ve olması gereken bağlamında analizi önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında kadına yönelik şiddet ve cinayet haberlerinin kitle iletişim araçları genelinde yazılı basında nasıl konumlandırıldığı bu araştırmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışma, medyada kadına yönelik şiddetin yer aldığı temsil biçimlerinin kadına yönelik şiddeti pekiştirdiği görüşünden hareket etmektedir ve Habertürk gazetesinde yer alan ve birçok çevrelerce tepki çeken kadın cinayeti haberlerine odaklanmıştır. Gazeteler her ne kadar tek yönlü bir kitle iletişim aracı olsalar da farklı hayat tecrübelerine ve sosyo-demografik özelliklere sahip geniş bir hedef kitlesine ulaşmaktadır. Özellikle şiddetin görselleştirilmesinde kullanılan fotoğraflar, bu geniş okuyucu kitlesinde farklı yorum ve algılara sebebiyet vermektedir. Habertürk gazetesi son dönemde kadın şiddeti ve cinayetlerini, farkındalığı artırmak adına “şiddet pornografisine” dönüştürdüğü için tüm çevrelerce tepki çekmiş olması sebebiyle bu araştırmada örnek olarak seçilmiştir. İncelemeler sonucunda gazetenin, kadın şiddetinde gelinen son noktayı verirken “gazetecilik etiğinde!” gelinen son noktayı da gözler önüne serdiği görülmektedir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Altun, Abdurrezzak vd. (2007) Aile İçi Şiddet Haberlerinin Üretim Süreci ve Medya Profesyonelleri. İletişim Araştırmaları, 5(2): 9-61.

Anıt Sayaç (ty) http: //www.anitsayac.com/?year=2013, Erişim: 21 Temmuz 2014.

Bianet (2013) http: //m.bianet.org/bianet/kadin/149920-gezi-de-kadinlarin-gorunurlugu-uzerine, Erişim: 10 Mart 2014.

Demir, Vedat (2006) Medya Etiği. İstanbul: Beta Basımcılık A.Ş.

Dursun, Çiler (2004) Haberde Gerçekliğin İnşa Edilmesi Ne Demektir?. Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, Der. Çiler Dursun, ss. 37-65. Elips Kitap.

Dursun, Çiler (2008) Aile İçi Şiddet ve Haber Medyası: Alternatif Bir Habercilik. Ankara: Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.

Dursun, Çiler (2010) Şiddet Karşısında Haber Etiği. Fe Dergi, 2: 19-32.

Girgin, Atilla (2010) Haber. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 10: 85-96.

Gökulu, Gökhan (2010) Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah e Posta Gazeteleri Örneği (2005-200). International Journal of Social Science, 6(2): 1829-1850.

İnal, Ayşe (2005) Medyanın Etkisi Sorunsalına Başka Bir Bakış. Medya ve Toplum, Der. Sevda Alankuş, ss. 65-80. IPS İletişim Vakfı Yayınları.

Parlak, İsmet (2009) Türk Yazılı Basınında Batılı Kimliğin İnşası: Karikatür Krizi Örneği. Medyada Gerçekliğin İnşası: Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış, Ed. İ. Parlak, ss. 179-226. Konya: Çizgi Yayınevi.

Rakow, Lana F., Kranich, Kimberlie (2002) Televizyon Haberlerinde Gösterge Olarak Kadın. Medya, Kültür, Siyaset, Der. Süleyman İrvan, ss. 515-548. Alp Yayınevi.

Şen, A. Fulya (2012) Toplumsal Hareketler ve Medya: Wall Street İşgalinin Medyada Temsili. Yeditepe University Global Journal, 2(4): 126-154.

Taylan, Hasan H. (2010) Medyada Şiddet Efsanesi: Eleştirel Bir Giriş (Kitap Tanıtımı). Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 24: 275-278.

Tekinalp, Şermin; Uzun Ruhdan (2004) İletişim Araştırma ve Kuramları. Derin Yayınları.

Tokgöz, Oya (2010) Temel Gazetecilik. Ankara: İmge Kitapevi.

Van Z., Liesbet (2002) Medyaya Feminist Yaklaşımlar, Medya, Kültür, Siyaset, Der. Süleyman İrvan, ss. 467-514. Alp Yayınevi.

Yeniçıktı, T. Nagihan (2012) Gazete Haberlerinde Kadına Yönelik Şiddet. Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, 1. Cilt, ss. 244-257. Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi